1-1- آزمایش تک‌محوره (مقاومت فشاری ساده- مقاومت فشاری محدود نشده)

این آزمایش در واقع حالت خاصی از آزمایش سه محوری تحکیم نیافته زهکشی نشده می‌باشد که در آن تنش همه‌جانبه برابر صفر می‌باشد. در این آزمایش، تنش انحرافی اعمالی به نمونه باعث گسیختگی آن می‌گردد. در این شرایط: