آزمایش لرزه ­نگاری درون گمانه­ ای (Downhole Seismic Testing)

ASTM  D7400-14  

شماره استاندارد آزمایش

شناسایی لایه ­بندی و تیپ خاک براساس آیین نامه 2800 و تخمین پارامترهای دینامیکی مربوط به هر لایه بر مبنای اندازه­ گیری سرعت انتشار امواج فشاری و برشی

هدف آزمایش

انواع سنگ و خاک

موارد کاربرد

آزمایش درون گمانه‌ای به هدف شناسایی لایه بندی خاک و مقاومت آن‌ها استفاده می‌گردد. اساس این روش بر مبنای اندازه گیری سرعت انتشار امواج فشاری و برشی و استفاده از آن جهت تفکیک لایه ها و تخمین پارامترهای دینامیکی خاک می‌باشد. در این آزمایش گمانه ها می بایست به روش ماشینی حفاری شده و پس از قرارگیری لوله از جنس PVC متناسب با قطر ژئوفون های درون گمانه، اطراف لوله از ماسه ریزدانه با دانه‌بندی یکنواخت پر گردد به نحوی که لوله کاملاً در جای خود ثابت قرار گیرد.
منبع ارتعاش در سطح زمین و ژئوفون ها درون گمانه قرار می گیرند و با ایجاد ارتعاش در سطح زمین و دریافت امواج در اعماق مختلف، با توجه به زمان و فاصله طی شده توسط موج های ارتعاشی، سرعت آن‌ها در اعماق مختلف قابل محاسبه خواهد بود و با توجه به تغییرات سرعت موج در خاک‌های با جنس مختلف، امکان شناسایی لایه‌بندی و جنس خاک و نیز تخمین پارامترهای خاک استفاده نمود.