آزمایش نفوذسنج جیبی یا پنترومتر (Soil Pocket Penetrometer)

 

ASTM D 1558 & D 2573  

شماره استاندارد آزمایش

تعیین مقاومت فشاری محدود نشده در محیط آزمایشگاه یا صحرا.

هدف آزمایش

این آزمایش برای خاک­های چسبنده کاربرد دارد.

موارد کاربرد

آزمایش نفوذسنج جیبی، آزمایشی کم هزینه و با تجهیزات ساده می باشد. این آزمایش را می توان هم بصورت درجا و هم داخل آزمایشگاه انجام داد. این ابزار قادر به اندازه گیری مقاومت برشی زهکشی نشده خاک های چسبنده از 0 تا 2.5 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد. دستگاه آزمایش پنترومتر جیبی دارای شاخصی است که به موجب فرورفتن میله پنترومتر جابجا شده و به روی عدد موجود بر میله مدرج قرار می گیرد. مقاومتی که خاک در برابر فروفرانش نوک استوانه ای به میزان مشخص شده 6 میلی متر نشان می دهد، موجب برآورد مقاومت فشاری محدود نشده خاک (qu) بر روی استوانه مدرج بر این ابزار که به فنر ویژه ای با سختی مشخص متصل می باشد، می شود. با قرائت عدد مورد نظر و تقسیم آن بر عدد 2 مقدار مقاومت برشی زهکشی نشده خاک قابل محاسبه است. به جهت سادگی و کم هزینه بودن این آزمایش در تعیین مقاومت برشی، این ابزار روش مفیدی برای تعیین مقاومت برشی زهکشی نشده در خاک است. همچنین بمنظور ارزیابی ناهمسانی در مقاومت برشی خاک و مقایسه مقادیر مقاومت برشی زهکشی نشده در دو راستای افقی و قائم می توان از این ابزار مناسب و کم هزینه استفاده نمود.