لرزه نگاری انعکاسی کم عمق (Seismic Reflection surveys)

 

(D7128 - 05(2010

شماره استاندارد آزمایش

شناسایی و تعیین لایه ­های زیر سطحی.

هدف آزمایش

شناسایی شیب گسل و لایه بندی، ساختارهای زمین شناسی، طاقدیس و ناودیس، ارزیابی حجم نفت گاز.  

کاربرد آزمایش

در این روش پس از تولید پالس به وسیله منبع، با گذشت زمانی مشخص، انعکاس امواج لرزه ای از زیر سطح زمین به ژئوفون ها می رسد. با اندازه گیری زمان دریافت امواج منعکس شده در موقعیت های مکانی متوالی، می توان پروفایل یا مقطعی از زمان های حرکت امواج لرزه ای تهیه کرد.
تفاوت این روش با روش انکساری در آن است که امواج مورد بررسی و تحلیل در روش انعکاسی، امواج منعکس شده از سطح مشترک لایه های زیرسطحی می باشند، در حالی که در روش انکساری امواجی که در سطح مشترک لایه ها به علت اختلاف سرعت در لایه ها انکسار می یابند، ثبت و تحلیل می شوند.
هنگامی که امواج از منبع واقع در سطح زمین منتشر می شوند، با توجه به شرایط زیرسطحی، گروهی از امواج به صورت مستقیم، گروهی دیگر به صورت انکساری یا انعکاسی در فضا منتشر شده و نهایتا ژئوفون ها همه امواج مذکور را دریافت می کنند. در روش انعکاسی تحلیل های ژئوفیزیکی بر اساس آن دسته از امواجی است که بصورت انعکاسی به گیرنده ها رسیده اند و چون این امواج به لحاظ عملی و نظری پیچیده هستند، برای به دست آوردن تصویر درست از لایه های زیرسطحی لازم است تعداد زیادی ژئوفون در سطح وجود داشته باشد، ولی با توجه به سرعت بالای امواج انکسار یافته از لایه های رویی سطح زمین صرفا با تعداد اندکی ژئوفون می توان امواج انکساری را دریافت نموده و به راحتی مورد تحلیل قرار داد.