بررسی لایه های زیرسطحی خاک بستر با استفاده از دستگاه (GPR (Ground-penetrating radar

ASTM D 6432-11

شماره استاندارد

به دست آوردن تصویری از لایه ­های زیر سطح زمین، شناسایی ناهنجاری های زمین تا عمق 15 متری

هدف آزمایش

رادار نافذ زمین را می توان در انواع واسطه ها از جمله سنگ ، خاک ، یخ ، آب ، سنگ­فرش های خیابان و ساختمانها به کار برد.

موارد کاربرد

دستگاه رادار نافذ زمین Ground- Penetrating Radar) GPR) علاوه بر سرعت و سهولت در برداشت داده ها در آشكارسازی مرزهایی كه مشخصه های الكترومغناطيسی در مرز بين دو محيط به صورت ناگهانی تغيير می كند بسيار موفق است. از کاربردهای GPR  تفكيك لايه های مختلف آسفالت جاده ها شامل زيرسازی تا روسازی مي باشد. با استفاده از روش آناليز سرعت و داده های برداشت شده در جاده ها می توان عمق را تعیین کرد. انرژی امواج GPR در محیط های گوناگون می تواند به صورت های مختلفی منتشر شود. سرعت امواج  وابسته به محیط انتشار است و فرستنده در آن تأثیر ندارد. بیشترین سرعت این امواج در هوا 300 mm/ns و کمترین سرعت آنها در آب mm/ns 33 است.
بدست آوردن ضخامت لایه های زیر سطح زمین مستلزم بدست آوردن توزیع سرعت زیر سطحی است. معمولاً سرعت این امواج در آسفالت mm/ns 175-130 است. البته سرعت حرکت امواج GPR در آسفالت جاده همیشه ثابت نیست، چون آسفالت مخلوطی است که سرعت آن می تواند از ترکیبات، خصوصیات شیمیایی، درصد هوا و آب موجود در آسفالت، سن و هوازدگی آسفالت تأثیر پذیرد.