اساس این روش برمبنای سقوط یک وزنه سنگین که از ارتفاع مشخص در فواصل معینی رها می­شود، می‌باشد. جرم این وزنه بین 8 تا 35 تن متغیر می‌باشد و ارتفاع سقوط آن بین 7.5 تا 30.5 متر می‌باشد. انرژی منتقل شده از سقوط این وزنه به خاک منجر به متراکم شدن آن می‌گردد. تراکم حاصله بستگی دارد به:

  • جرم وزنه
  • ارتفاع سقوط
  • فاصله بین محل‌های سقوط وزنه

مراحل طراحی روش تراکم دینامیکی عبارتند از:

  1. انتخاب وزن كوبه و ارتفاع سقوط برای دستيابی به عمق تأثیر موردنظر
  2. تعيين ميزان انرژی موردنياز جهت رسيدن به ميزان اصلاح موردنظر
  3. تعيين محدوده گسترش عمليات تراكم ديناميكی
  4. تعيين فواصل بين نقاط اعمال ضربه و تعداد ضربات
  5. تعيين تعداد مراحل اعمال ضربه

 

 

عملکرد تراکم دینامیکی در خاک‌های مختلف

  • محدوده 1: بهترین
  • محدوده 3: بدترین

محدوده 2: نیاز به انجام  عملیات در چند فاز جهت ایجاد امکان محو شدن فشار آب حفره‌ای