معرفی تزریق

انواع روش‌های بهسازی مبتنی بر تزریق عبارتند از:
تزریق نفوذی
تزریق تراکمی
تزریق شکست هیدرولیکی
تزریق پرفشار (جت گروتینگ )
عمده تفاوت انواع تزریق در مکانیزم بهسازی خاک پذیرنده تزریق است که در ادامه به آن‌ها پرداخته شده است.
از جمله پارامترهای مؤثر در تزریق می‌توان به مواردی همچون هدف تزریق، جنس و دانه‌بندی مصالح موجود، فشار تزریق و نوع مصالح تزریق شونده نام برد. به همین سبب در مراجع مختلف، دسته‌بندی‌های متفاوتی برای روش های تزریق در نظر گرفته‌اند اما به‌طورکلی می‌توان انواع روش های تزریق را در چهار دسته: تزریق نفوذی، تزریق تراکمی، تزریق شکست هیدرولیکی و تزریق جت (جت گروتینگ) جای داد. عمده تفاوت انواع تزریق در مکانیزم بهسازی خاک پذیرنده تزریق است که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

محدوده خاک‌های مناسب برای هر روش در شکل زیر نشان داده شده است.