ستون سنگی

یکی از روش‌های مورد استفاده برای افزایش ظرفیت باربری پی‌های سطحی واقع بر لایه‌های رس نرم، ستون سنگی می‌باشد. در این روش ابتدا درون خاک رس نرم، با استفاده از فشار آب و ارتعاش، چاهی حفر می‌نمایند، سپس آن را با خاک درشت‌دانه پر می‌کنند. شن داخل گمانه، در زمان بالا کشیدن ویبراتور، بتدریج متراکم می‌شود. ذرات خاک درشت‌دانه مورد استفاده در ستون سنگی، سایزی در حدود 6 تا 40 میلی‌متر دارد. ستون سنگی نیز معمولاً با قطر 0.5 تا 0.75 متر و با فواصل مرکز به مرکز 5/1 تا 3 متر اجرا می‌شود. استفاده از ستون سنگی باعث کاهش نشست پی می‌شود. برای این ستون‌ها، عمق 6 تا 10 متر مؤثرترین عمق است اگرچه تا عمق 30 متر هم اجرا شده‌اند.