انکراژ

I.حفر چاهک‌های افقی يا مايل در ديواره گود
II. قرار دادن کابل‌های پيش تنيدگی در داخل چاهک‌ها
III.تزريق بتن در انتهای چاهک‌ها
IV.کشيدن کابل‌ها و مهار آن‌ها به جداره گود توسط جک‌های مخصوص
V.تزريق بتن در چاهک‌ها
VI.آزاد کردن کابل‌های کشيده شده پس از سخت شدن بتن

مزايا:
•بهبود مشخصات مکانيکی خاک به جهت تزريق بتن و پیش‌تنیده شدن خاک
•جاگير نبودن سازه نگهبان در داخل گود
•استفاده از خاک موجود براي مهار ديواره گود


معايب:
•نياز به خاک مجاور گود که در صورت وجود حريم همسايه يا تأسیسات و معابر شهري امکان‌پذیر نمی‌باشد.
•نياز به زمان زياد (در پروژه‌های بزرگ با زمان‌بندی مناسب کاهش می‌یابد)
•بالا بودن هزينه اجراي عمليات (در پروژه‌های بزرگ  ممکن است کاهش يابد)
•نياز به دستگاه‌های خاص مانند دستگاه حفار چاهک‌ها، دستگاه تزريق، دستگاه پيش تنيدگی کابل‌ها
•نياز به افراد با تخصص‌های بالا در رده‌های مختلف فنی