خدمات آزمایشگاهی
از آنجایی یکی از دغدغه های مهم کارفرماها ارائه خدمات آزمایشگاهی شرکت های ژئوتکنیکی کشور، مطابق با استاندارهای جهانی با بکارگیری ابزارهای دقیق می باشد، لذا گروه مهندسین مشاور باران خاک و پی در این زمینه با در اختیار داشتن تجهیزات روز و نوین دنیا و انجام تمام آزمایشات بر اساس استانداردهای بین المللی در این زمینه همیشه پیشگام بوده است. رئوس خدمات آزمایشگاهی این شرکت بطور خلاصه شامل موارد مذکور می باشد:
 انجام تمام آزمایش های فیزیکی، مقاومتی و نشست خاک
 انجام تمام آزمایش های فیزیکی، دوام پذیری و مکانیکی سنگ و سنگ دانه
 انجام آزمایشات مقاومت مصالح بتن، آسفالت و فولاد.
 انجام آزمایش های شیمیایی خاک، سنگ و آب
 انجام خدمات کنترل کیفیت به همراه دائر نمودن آزمایشگاه مستقر در کارگاه