خدمات فنی و مهندسی

تعیین و شناسایی خصوصیات فنی و مهندسی قشرهای تحت الارضی، همچنین رفتار مکانیکی آنها در مواجه با ساخت و اجرای سازه اهمیت زیادی دارد. همچنین ارزیابی پارامترهای طراحی پی با توجه به شناخت اثرات ساخت سازه و ارائه راهکارهای مناسب در مواجه با مسائل فنی ویژه و خاص، نیازمند تجربه و تخصص می باشد. لذا این شرکت با داشتن مهندسین زبده و با تجربه در این زمینه، قابلیت های فراوانی دارد که از جمله موارد ذیل را می توان اشاره نمود:

  • بررسی ظرفیت باربری پی های عمیق و سطحی
  • بررسی ضرایب جانبی زمین در حالت سکون، محرک و مقاوم در شرایط استاتیکی و دینامیکی
  • بررسی خاک های مسئله دار و پدیده های مرتبط با آنها و همچنین بررسی پتانسیل خورندگی و هدایت حرارتی زمین
  • مشاوره ژئوتکنيک و طراحي سازه‌ هاي مرتبط با خاک
  • طراحي سيستم هاي پايدارسازي ديواره گودهاي شهري
  • طراحي سيستم هاي تحکیم بستر (بهسازی و تقویت بستر، تحکیم بستر)
  • مطالعات لرزه خیزی و ارائه طیف های طرح ویژه ساختگاه بر اساس ضوابط آئین نامه های مختلف
  • مشاوره خدمات ژئوفیزیکی
  • مشاوره در امور حفاري خشکي و دريايي