ارائه خدمات مشاوره، طراحی و نظارت عالیه مهندسی

• محاسبه ظرفیت باربری پی های عمیق و سطحی
• تحلیل خطرات ناشی از خاک های مشکل آفرین (پتانسیل روانگرایی، پتانسیل تورم و فروریختن خاک و پتانسیل فرونشست)
• تحلیل پایداری و طراحی گود و شیروانی های خاکی و سنگی
• تحلیل پایداری با استفاده از روش های عددی و اجزای محدود: Plaxis، Geostudio و Flac
• طراحی نیلینگ، انکراژ، دیوار برلنی و شمع
• طراحی روش های بهسازی خاک (میکروپایل، اختلاط عمیق، تزریق، ستون سنگی، تراکم دینامیکی)
• طراحی ژئوسنتتیک ها جهت اهدافی چون بهسازی، پایداری شیب، پرده آب بند و ...
• مشاوره خدمات ژئوفیزیک