خدمات ژئوتکنیک

در زمینه خدمات ژئوتکنیک، شرکت های متعدد داخلی و خارجی کوچک و بزرگ در کشور فعالیت می کنند و هر کدام سهمی در جهت تحقق پیشرفت کشور دارند. اما به دلیل اهمیت اکتشافات و شناسایی های زیر سطحی ساختگاه های مهم از جمله سد، نیروگاه، تونل، راه، خطوط راه آهن و پالایشگاه ها و همچنین عدم پیشرفت بسیاری از شرکت ها با تکنولوژی روز در این زمینه، شرکت های مقتدر اندکی را می توان در حوزه خدمات ژئوتکنیک نام برد. لذا شرکت گروه مهندسین مشاور باران خاک و پی علاوه بر خدمات ژئوتکنیک معمول، در زمینه خدمات ژئوتکنیک خاص و نوین و به خصوص در زمینه خدمات ژئوتکنیک دریایی (از جمله حفاری، نمونه گیری، طراحی شمع دریایی) و انجام آزمایشات خاص مثل CPTu، تست شمع دریا، مطالعات خاص مثل رفتارنگاری و ابزار دقیق و انجام تمام آزمایشات، مطابق با استانداردهای جهانی، تجارب خوبی را کسب کرده و در حال حاضر با اخذ بالاترین رتبه ژئوتکنیک از سازمان برنامه و بودجه (رتبه یک) خود را برای انجام خدمات ژئوتکنیک خاص و نوین مهیا نموده است.

رئوس خدمات مذکور این شرکت شامل موارد زیر است:

  • عملیات حفاری و اکتشافات ژئوتکنیک در خشکی
  • عملیات حفاری و اکتشافات ژئوتکنیک در دریا
  • خدمات آزمایشگاهی خاک و سنگ و مقاومت مصالح
  • دائر کردن واحدهای آزمایشگاهی مستقر در گارگاه و کنترل کیفیت عملیات اجرایی ژئوتکنیک
  • خدمات مشاوره و طراحی
  • خدمات ابزار دقیق و رفتارنگاری
  • اجرای پروژه های تحکیم بستر و پایدارسازی جداره گودهای شهری
  • اجرای روش های بهسازی خاک
  • خدمات ژئوفیزیک