* آزمایش برش مستقیم (Direct Shear Test):

   این آزمایش بر مبنای استاندارد ASTM، به شماره‌­ی D-3080 انجام می­‌گیرد. این آزمایش از قدیمی­‌ترین دستگاه‌­ها برای بدست آوردن پارامترهای مقاومتی خاک می‌­باشد. در این دستگاه، نمونه­‌ی خاک درون جعبه­‌ای با سطح مقطع مربع شکل که از وسط به دو نیم تقسیم می­‌شود، قرار می­‌گیرد. نمونه خاک بین دو نیم جعبه قرار گرفته و پس از اعمال بار قائم مشخص بر نمونه، بار افقی در حالت کنترل کرنش تا زمکان گسیختگی بر نمونه اعمال می­‌گردد. مقدار نیروی اعمالی و جابجایی ثابت ایجاد شده توسط گیج‌­های تعبیه شده قرائت می‌­گردد و زمانیکه بار روی رینگ افقی افت کند یا ثابت شود یا به جابجایی معادل 15 درصد ابعاد نمونه برسیم، گسیختگی در نظر گرفته می‌­شود.