* آزمایش تک محوری (Unconfined Compression Strength Test)

  این آزمایش بر مبنای استاندارد ASTM، به شماره­‌ی D-2166 و به منظور تعیین مقاومت برشی محصور نشده سنگ و خاک‌­های چسبنده انجام می‌گیرد. این آزمایش سریع­‌ترین و ساده‌­ترین روش آزمایش برای تعیین مقاومت برشی خاک­‌های چسبنده است. در این روش، نمونه­‌ی دست نخورده یا بازسازی شده از خاک بدون تنش همه­‌جانبه در معرض بار محوری قرار می­‌گیرد. اعمال نیرو تا زمانی ادامه می‌­یابد که ترک در نمونه ظاهر شود یا آنکه منحنی تنش-کرنش از مقدار ماکزیمم خود عبور کند. این آزمایش فقط به منظور بررسی پایداری کوتاه مدت رس­‌های اشباع بدون ترک مویی قابل استفاده می‌­باشد. زیرا که در این آزمایش فشار جانبی یا دورگیر وجود ندارد و مقاومت برشی کوتاه مدت رس اشباع که فاقد ترک مویی باشد به فشار جانبی بستگی ندارد. نمایی از دستگاه این آزمایش و نمونه گسیخته شده در شکل زیر ملاحظه می­‌گردد.