* آزمایش سه محوری (Triaxial Test):

   این آزمایش بر مبنای استاندارد ASTM، متداول­‌ترین آزمایش برای تعیین پارامترهای مقاومتی خاک می‌­باشد که به طور گسترده در کارهای مهندسی استفاده می‌­گردد. در این آزمایش، یک نمونه­‌ی استوانه‌­ای (به قطر 38 و ارتفاع 76 میلیمتر و یا قطر 50 و ارتفاع 100 میلیمتر) از خاک دست نخورده یا بازسازی شده درون غشا قرار داده شده، نمونه آب بند گشته و سپس درون محفظه پر از آب قرار گرفته و با اعمال فشار بر آب، فشار همه جانبه­‌ی مورد نظر به نمونه­‌ی درون سلول اعمال می­‌گردد و سپس فشار قائم یا تنش انحرافی تا زمان گسیختگی به نمونه اعمال می­‌گردد. این آزمایش بسته به شرایط زهکشی نمونه در در سه حالت زیر انجام می­‌گیرد.

  - آزمایش سه‌محوری تحکیم نیافته زهکشی نشده یا UU به شماره­‌ی D-2850 انجام می­‌گردد؛ در این آزمایش اجازه زهکشی در هیچ یک از مراحل آزمایش به نمونه داده نمی­‌شود. در نتیجه چه در حین اعمال فشار جانبی محفظه و چه در حین اعمال نیروی برشی محوری، شیرهای زهکشی نمونه بسته می­‌باشند. این آزمایش به منظور بررسی پایداری کوتاه مدت خاک­‌های رسی اشباع به کار می­‌رود.

  - آزمایش سه‌محوری تحکیم یافته زهکشی شده یا CD به شماره‌­ی D-7181 انجام می‌­گردد؛ در این آزمایش در حین اعمال فشار جانبی، اجازه زهکشی به نمونه داده می­‌شود ولی در حین اعمال تنش انحرافی، شیر زهکشی بسته بوده و اجازه زهکشی به نمونه داده نمی­‌شود. این آزمایش برای بررسی پایداری خاک­‌های رسی که تحکیم یافته‌­اند ولی بارگذاری جدیدی به آن­‌ها وارد می­‌شود (مانند زلزله) به کار می­‌رود.

  - آزمایش سه‌محوری تحکیم یافته زهکشی نشده یا CU به شماره‌­ی D-4767 انجام می­‌گردد؛ در حین اعمال فشار جانبی و اعمال تنش انحرافی، شیر زهکشی باز می­‌باشد و اجازه زهکشی به نمونه داده می­‌شود. در نتیجه در حین این آزمایش فشار آب منفذی نمونه صفر می­‌باشد و مقادیر تنش‌­های وارده همان تنش موثر وارد بر ذرات خاک می­‌باشد. این آزمایش به منظور بررسی پایداری بلند مدت خاک‌­های رسی اشباع که زهکشی شده­‌اند و پایداری خاک‌­های غیرچسبنده (ماسه‌­ای یا شنی) کاربرد دارد.