این مهندسین مشاور توانایی انجام آزمایش‌های زیر را برروی نمونه سنگ دارند :

تعیین مقاومت فشاری سنگ

 - تعیین مقاومت فشاری سنگ؛

به منظور تعیین مقاومت فشاری تک محوری نمونه‌های استوانه‌ای سنگ و محاسبه مدول یانگ و ضریب پواسون و ترسیم منحنی تنش-کرنش. این آزمایش سابقا بر اساس استاندارد ASTM به شماره D-2938 انجام می‌گرفت، که توسط ASTM با استاندارد D-7012 جایگزین شد. بر اساس این استاندارد، مقاومت فشاری و مدول الاستیک نمونه‌ی سنگ تحت شرایط مختلف تنش و دما بدست می‌آید.