آزمایش بارگذاری صفحه (Plate Loading Test)

ASTM D 4394-08

شماره استاندارد آزمایش

تعیین مدول الاستیسیته و خاصیت نشست پذیری خاک؛ مدول عک العمل بستر، گاها ظرفیت باربری پی های منفرد، قضاوت در خصوص عملکرد، نیازها و روش­های تعمیرات و بازسازی سازه­های بتنی.

هدف آزمایش

 نتایج این آزمایش در مواردی بیشتر قابل اطمینان می­باشد که خاک ناحیه همگن باشد و لایه های متفاوتی نداشته باشد.

موارد کاربرد

 

هدف از این آزمون، تعيين خاصیت نشست پذیری در خاك و سنگ می‌باشد و بر روی مصالح دست‌نخورده با استفاده از صفحات مربعی يا دایره‌ای و بارگذاری تدريجی گام به گام در عمق موردنظر انجام می‌شود؛ سپس مقادیر نشست در برابر فشار وارده ثبت می‌گردد.
ابزار آزمايش
•سکوی بارگذاری: برای فراهم آوردن عکس‌العمل مورد انتظار بار کل.


•جک هيدروليکی يا مکانيکی
•صفحات بارگذاری
•دستگاه ثبت نشست

مراحل انجام آزمايش بارگذاری صفحه‌ای
الف.حفر گالری


ب.آماده‌سازی
•آماده‌سازی محل صفحات
•سيمان کردن
•حفاری چال اکستنسومتر
‌ج.نصب سيستم آزمايش
•نصب صفحات
•نصب اکستنسومترها
•نصب جک‌ها
•نصب قرائت کننده‌ها
د.اعمال بار
پارامترهاي ژئوتكنيكی قابل محاسبه از نتایج این آزمایش
•مدول الاستيسيته E
•ظرفيت باربري پی qu
•مدول بستر Ks