آزمایش برش مستقیم برجا برای خاک (In- situ Direct Shear test for soil)

--

شماره استاندارد آزمایش

تعیین پارامترهای مقاومتی (چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی) خاک بصورت برجا

هدف آزمایش

تحلیل پایداری گودبرداری ها و تخمین ضریب اطمینان برای ترانشه ها و برآورد صحیح ظرفیت باربری پی های خاکی

کاربرد آزمایش

 

 با توجه به گسترش روزافزون ساخت و ساز و انجام پروژه های عمرانی مختلف، شناخت ویژگی های ژئوتکنیکی آبرفتهای درشت دانه در بسیاری از مناطق مثل شهر تهران لازم است. انجام برخی آزمایشهای برجای متداول نظیر SPT و CPT در این مصالح کاربرد ندارد، همچنین وجود قطعات درشت در جداره گمانه های حفر شده باعث تفاوت بین رفتار واقعی توده خاک و مقادیر اندازه گیره شده در آزمایشهای دقیقی مثل پرسیومتری و ایجاد پارگی پروب و آسیب به این دستگاه می شود. لذا انجام آزمایش هایی نظیر برش مستقیم برجا برای استخراج پارامترهای مهندسی خاک (چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی) مناسب است.

آزمایش نفوذ استاندارد SPT

 آزمایش نفوذ مخروط CPT


تجهیزات آزمایش برش برجای خاک بر اساس استاندارد BS شمال جعبه برشی برای در بر گرفتن بلوک خاک تحت آزمایش، جک هیدرولیکی، سکوی بارگذاری، نمایشگرهای افقی و قائم نمونه و سربارهای سربی و بتونی برای انجام آزمایش در روی زمین و پمپ آزمایش می باشد.


نتایج بدست آمده از آزمایش شامل نمودار تنش برشی نسبت به تنش قائم در نقطه پیک، تنش برشی به تغییر مکان برشی و تغییر مکان قائم نسبت به تغییر مکان برشی می باشد. زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک در این آزمایش بدون اعمال ضریب اطمینان بر حسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع ارائه می گردد.