آزمایش برش پره (Vane Shear Test):

ASTM D 2573-08

شماره استاندارد آزمایش

تعیین مقاومت برشی زهکشی نشده درجا و همچنین حساسیت رس­های نرم.

هدف آزمایش

این آزمایش برای خاکهای رسی کاربرد دارد.

موارد کاربرد

 

آزمایش درجای برش پره یا وین که نوع آزمایشگاهی آن نیز موجود است، از آزمایشات پر کاربرد در تعیین درجای مقاومت برشی خاک­های رسی می­باشد. این دستگاه برای اولین بار تعیین مقاومت برشی درجا و همچنین حساسیت رسهای نرم را ممکن ساخت. در این آزمایش امکان بررسی مقاومت برشی زهکشی نشده خاکهای رسی در جهات مختلف وجود دارد. این ابزار معمولاً از چهار صفحه فلزی نازک هم اندازه تشکیل شده است که به یک میله فلزی پیچشی جوش داده می شود. با اعمال لنگر پیچشی بر میله فلزی وچرخاندن آن با نرخ 6 تا 12 درجه در دقیقه تا وقوع گسیختگی و قرائت لنگر پیچشی در لحظه گسیختگی می توان مقدار مقاومت برشی زهکشی نشده را اندازه گیری نمود.