برای طراحی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله، شناخت جنبش نیرومند زمین که انتظار می‌رود در طول عمر مفید سازه رخ دهد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بهترین راه برای شناخت ویژگی‌های جنبش نیرومند زمین، بدست آوردن نمودار حرکت زمین از جمله شتاب نیرومند زمین در هنگام رویداد زمین ‌لرزه‌های متوسط تا بزرگ می‌باشد و این امر بوسیله دستگاه شتابنگار موجود در محل و رخداد زمین‌لرزه در گستره نزدیک میسر می‌شود. که برای نیل به این هدف مطالعات تحليل خطر و لرزه‌خيزی انجام می گیرد که بطور خلاصه شامل موارد ذیل می‌باشد.

    - بررسی اجمالی زمين شناسی و لرزه شناسی عمومی منطقه طرح؛
    - تعيين گسله‌های لرزه زا موجود در منطقه؛
    - برآورد شتاب مبنای افقی و قائم بستر جهت استفاده در طراحی سازه‌ای؛
    - برآورد خطرات جانبی ساختگاه مانند گسلش؛
    - برآورد طيف پاسخ زمين.