از مهم‌ترین تجهیزات مورد نیاز جهت انجام عملیات ژئوتکنیکی دریایی دستگاه شناور می‌باشد که این مهندسین مشاور با بهره‌گیری از شناور BKP قابلیت انجام عملیات حفاری، نمونه‌گیری و انجام آزمایش‌های درجا تا عمق 20 متری آب را دارا می‌باشد. نمای این دستگاه در شکل زیر نشان داده شده است.