نرم‌افزارهای عمومی مهندسی

Mathcad، برای انجام محاسبات ریاضی؛

Matlab، انجام محاسبات ریاضی؛

- Microsoft Office، انجام محاسبات ریاضی؛

SPSS، رگرسیون، آنالیز، تعریف و تحلیل سری­‌های زمانی و انواع متغیرها؛

MS Project، نرم­‌افزار برنامه‌­ریزی و مدیریت پروژه؛

Primavera، نرم‌­افزار مدیریت و کنترل پروژه.