مطالعات ژئوتکنیک دریایی:


• حفاری ساحلی توسط Jack-Up
• حفاری ساحلی توسط سیستم شناور
• حفاری فراساحلی با استفاده از دستگاه­های مجهز به Heave Compensation
• نمونه گیری در آب ­های کم عمق، نیمه عمیق و عمیق، با استفاده از انواع نمونه گیری های وزنی (Gravity corer or Drop corer) و نمونه گیری های ارتعاشی (Vibro corer)
• انجام آزمایش نفوذ مخروط (CPTu) در دریا به صورت پیوسته و مقطعی
• خدمات آزمایشگاهی روی عرشه (مخصوص دریا) شامل تمام آزمایش های فیزیکی و مقاومتی از جمله آزمایش توروین (دستی و مینیاتوری)، نفوذ سنج جیبی، سه محوری UU و تک محوری
• انجام عملیات ژئوفیزیک در بستر دریا