معمولترین و قدیمی ترین روش به جهت ممانت از وقوع پدیده روانگرایی است. مهمترین هدف از این راهکار تقویت ظرفیت باربری خاک، تقلیل نشست های ناخواسته و افزایش پایداری شیروانی های خاکی می باشد. در این راهکار با بکارگیری عملیات ارتعاش و ضربه وضعیت مهندسی خاک تقویت می شود. این روش به عوامل متعددی از جمله نوع غلتک، ضخامت لایه، جنس خاک، محتوای رطوبت خاک، سرعت و دفعات عبور غلتک دارد. غلتک های معمول شامل غلتک پاچه بزی، غلتک های استوانه ای صاف، غلتک ارتعاشی و غلتک چرخ لاستیکی می باشد. در واقع با عملیاتی کردن این روش فضای خالی خاک کاهش یافته، تراکم(دانیسته) خاک افزایش و نفوذ پذیری خاک کاهش می یابد و در نتیجه باعث بهبود رفتار مهندسی خاک می گردد.