امروزه از روش های بهسازی بطور گسترده در جهان استفاده می شود. یکی از روش های بهسازی خاک استفاده از تراکم ویبره شناوری است. در این راهکار عامل اصلی تراکم، قسمت لرزانده است که دارای طول حدود 2 متر بوده و ارتعاش از طریق چکش لرزنده و یا از طریق دستگاه وایبر فلوت به توده خاک مورد نظر اعمال می شود. استفاده از این روش راهکار خوبی برای تراکم درجای لایه های ضخیم از خاک های دانه ای می باشد. همانطور که ذکر شد به منظور بهبود وضعیت خاک های فاقد چسبندگی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و از طریق طریق اعمال ویبره به صورت سیکلی انجام گرفته و موجب جریان خاک دانه ای می شود و در نتیجه باعث کاهش حجم فضای خالی و تراکم خاک است.
در واقع با حفظ ارتعاشات و افزودن آب از طریق جت در طول میله منجر به روانگرایی موضعی خاک و چیدمان جدید دانه ها به صورت متراکم تر می شود. در خاک های چسبنده میله ویبره پس از خروج گودالی ایجاد می کند که این گودال باید پس از اتمام کار با سنگدانه پر شود.