پیش بارگذاری به فرایند متراکم سازی خاك تحت اثر فشار عمودی قبل از ساخت واعمال بار سازه نهایی گفته می شود. این روش در خاکهایی با رطوبت و تراکم پذیری بالا با مقاومت برشی کم بسیار موثر است اما در سازه هایی با بار متمرکز نتایج مطلوبی ندارد.
معمولا از طریق اجرای خاکریز باری برابر با 1.2 تا 1.3 بار سازه روی خاك نرم قرار داده می شود. خاکریزهای مورد استفاده در این روش بطور متوسط داراي 3 تا 10 متر ارتفاع هستند و معمولا یک تا سه متر نشست ایجاد می شود. این بار ابتدا به آب منفذي وارد می شود و در ادامه با تداوم بار فشار آب منفذي بتدریج کاهش می یابد و در نتیجه منجر به بروز مشکلاتی می شود. براي جلوگیری از مشکلات ناشی از این پدیده بار باید در چند مرحله وارد شود. بار اعمالی با رسیدن نشست به مقدار نهایی مورد نیاز می تواند برداشته شود.
 تحکیم خاک های رسی و سیلتی با نفوذپذیری پایین در این خاک ها زمانبر بوده و فشار آب منفذی ایجاد شده ناشی از بار استاتیکی در طی زمان از بین می رود بنابراین سرعت روند تحکیم با لوله گذاری زهکش عمودی با نفوذ پذیری بالاتر افزایش می یابد. این تکنیک باعث افزایش مقاومت خاك رس با سرعت بیشترو امکان بارگذاری مجدد را فراهم میکند. یکی از انواع زهکش های قائم، زهکش های پيش ساخته می باشد که دارای یک هسته پلاستیکی با یک کانال طولی فیتیله ای به عنوان زهکش و یک آستر کاغذی از مواد لیفی که مثل یک فیلتر از هسته محافظت می کند، هستند.