شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی با توجه به سوابق اجرایی، توان فنی و امکانات و تجهیزات اجرایی و آزمایشگاهی خود قادر به ارائه تمامی خدمات مطالعات ژئوتکنیک خشکی و دریایی می‌باشد. شرکت مهندسین مشاور باران خاک پی در همین راستا و جهت ارائه بهتر خدمات، اقدام به امضای تفاهم نامه‌ای با شرکت همکار فرانسوی(Cathie Associates)  نموده تا به واسطه این همکاری امکانات و دانش روز دنیا را در دسترس صنعت داخلی قرار دهد. مهندسین مشاور باران خاک و پی با تکیه بر توان فنی و اجرائی خود در بخش مطالعات ژئوتکنیک و خدمات حفاری در خشکی در زمینه های زیر قادر به ارائه خدمات به کارفرمایان محترم می‌باشد:

عمليات حفاری و اکتشافات ژئوتکنيکی در خشکی

• انجام عملیات حفاری دورانی به روش های مختلف شامل مغزه گیری ممتد، آبشویی و اوگر
• انجام حفاری های خاص از جمله حفاری مخصوص چاه های ارت (تا قطر نیم متر)، حفاری در انواع خاک ها از جمله باتلاق، خاک های بسیار نرم، سخت و سنگ
• نمونه گیری خشکی به صورت دست خورده (حجمی و SPT) و دست نخورده (شلبی، پیچر، U4 و ...) در خاک و نمونه گیری دو جداره و سه جداره در زمین های سنگی
• انجام آزمایش های صحرایی شامل:
    -آزمایش نفوذ استاندارد (Standard Penetration Test)
    -آزمایش پرسیومتری (Menard Pressuremeter Test)
    -آزمایش برش مستقیم برجا (In-Situ Direct Shear Test)
    -آزمایش بارگذاری صفحه (Plate Load Test)
    -آزمایش نفوذپذیری صحرائی لوفران و لوژان (Lefranc & Lugeon Permeability Test)
    -آزمایش برش پره (In-situ Vane Test)
    -آزمایش باربری کالیفرنیای صحرایی (In-Situ California Bearing Ratio, CBR)
    -آزمایش تعیین دانسیته در محل (Sand Cone Test)
• -انجام آزمایش نفوذ مخروط (Piezocone Penetrometer (CPTu)) با استفاده از بروزترین تجهیزات شرکت AP van den Berg

 

ارائه خدمات فنی و تخصصی توسط شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی

 

انجام انواع آزمایش های صحرایی توسط شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی

 

انجام آزمایش CPTu با استفاده از دستگاه AP van den Berg

 

انجام انواع آزمایش های صحرایی توسط شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی

 

انجام حفاری های خاص توسط شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی