پایدارسازی دیواره گود و شیروانی

گسترش شهرها موجب اجرای پروژه هایی می شود که نیازمند گودبرداری در مجاورت ساختمان های همسایه هستند. روش های مختلفی برای نگهداری گود و ساختمان های مجاور وجود دارد. برخی از این روش ها عبارتند از روش انکراژ (مهارسازی)، نیلینگ (میخکوبی)، دیوار برلنی، روش tie back ، دیوار دیافراگمی، روش مهار روبرو، اجرای شمع درجا، خرپا.
استفاده از روش های مذکور موجب تامین پایداری دیواره گود شده و پایداری سازه همسایه را نیز تامین می نماید و در نتیجه از بروز خسارات مالی و جانی سنگین جلوگیری می کند. انتخاب هر روش با توجه به خصوصیات پروژه، در نظرگیری محدودیت های پروژه، مسائل اقتصادی و سرعت اجرا صورت می گیرد