مطالعات رفتار نگاری و ابزار بندی 

در سالهای اخير ابزاربندی و رفتار نگاری سازه های عمرانی در ایران جایگاه ویژه ای پيدا كرده است. در پروژه های بزرگ مانند سدها، تونل، پل ها و ... نصب و پایش ابزار دقيق، مخصوصا در حين ساخت و بهره برداری جزء جدایي ناپذیر پروژه ها مي باشند. با حضور ابزار دقيق در پروژه ها، هر مهندس یا كارفرمایي مي تواند كيفيت فني و پایداری سازه را تضمين نماید. ابزاربندی و ابزارنگاری نقش مهمي در ارزیابي و تفسير پایداری قسمت های مختلف پروژه دارد. با استفاده از پارامترهای فيزیکي بدست آمده از ابزار دقيق مي توان رفتار سازه را پيش بيني نموده و با مدل های تئوری مقایسه كرد و در نهایت با پایش مداوم رفتار سازه­، پایداری سازه با زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار می­­گیرد.