برای طراحی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله، شناخت جنبش نیرومند زمین که انتظار می‌رود در طول عمر مفید سازه رخ دهد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بهترین راه برای شناخت ویژگی های جنبش نیرومند زمین، بدست آوردن نمودار حرکت زمین از جمله شتاب نیرومند زمین در هنگام رویداد زمین ‌لرزه‌های متوسط تا بزرگ می‌باشد و این امر بوسیله دستگاه شتابنگار موجود در محل و رخداد زمین‌لرزه در گستره نزدیک میسر می‌شود. که برای نیل به این هدف مطالعات تحليل خطر و لرزه خيزي انجام می گیرد که بطور خلاصه شامل موارد ذیل می باشد.

بررسي اجمالي زمين شناسي و لرزه شناسي عمومي منطقه طرح
تعيين گسله هاي لرزه زا موجود در منطقه
برآورد شتاب مبناي افقي و قائم بستر جهت استفاده در طراحي سازه اي
برآورد خطرات جانبي ساختگاه مانند گسلش
برآورد طيف پاسخ زمين