ژئوفیزیک دریایی شامل روش‌های مختلفی می‌باشد که برای شناسایی شرایط و ویژگی‌های بستر دریا و زیر آن استفاده می‌شود که با توجه به نیاز روش‌های گوناگونی را شامل می‌شود. این روش‌های مختلف به طور کلی به صورت کنترل از راه دور یا remote sensing برای شناسایی بستر دریا و لایه‌های زیرین آن استفاده می‌گردد. این مهندسین مشاور با توجه به شرایط پروژه و مقتضیات آن قابلیت انجام عملیات ژئوفیزیک دریایی را به سه روش زیر برای کارفرمایان گرامی دارا می‌باشند:

1-  هیدروگرافی کف دریا یا Bathymetry : در این روش دستگاه به لنج یا کشتی متصل شده و تا فاصله‌ی مشخص از ساحل پیمایش انجام داده و به صورت نقطه‌ای (Single Beam) یا به صورت نواری (Multi Beam) عمق آب از کف دریا را مشخص می‌نماید.
2- تصویر برداری جانبی سونار یا Side Scan Sonar : در این حالت با استفاده از تجهیزات خاصی که بر زیر کشتی یا لنج متصل می‌گردد، تصویر برداری از بستر دریا صورت می‌گیرد و بدین ترتیب به صورت واضح‌تر نمایی از بستر دریا را برای بررسی عوارض بستر بدست می‌دهد.
3- Sub-Bottom Profiler : در این حالت با استفاده از بازتاب صوت با فرکانس پایین به بستر دریا، نفوذ به عمق بستر دریا انجام می‌گیرد بدین ترتیب می‌توان با تفسیر نتایج حاصل به شناسایی بستر دریا و اجسام سختی که در نزدیکی بستر دفن شده‌اند پی برد. بدین ترتیب قبل از انجام عملیات ژئوتکنیک دریایی با هزینه‌ای کمتر می‌توان شرایط بستر را شناسایی نموده و محل دقیق گمانه‌های ژئوتکنیکی را مشخص نمود.