هیدروگرافی شامل اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب است. برخی از آزمایشات فیزیکی و شیمیایی که می‌توان در هیدروگرافی انجام داد عبارتند از

- میزان شوری آب،

- میزان دمای آب در عمق،

- pH،

- کدورت،

- رنگ،

- هدایت الکتریکی،

- قلیاییت کل،

- بی‌کربنات،

- کربنات،

- سختی کل،

- میزان کلسیم، منیزیم،

- کلراید،

- سولفات،

- سدیم،

- میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)

داده‌های جمع آوری شده از این آزمایش‌ها را می‌توان برای ایجاد نقشه‌های هیدروگرافی، مطالعه کیفیت آب و نظارت بر تغییرات اکوسیستم‌های آبی در طول زمان مورد استفاده قرار داد.