شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی برای انجام مطالعات ژئوتکنیک ساحلی، دارای جک آپ با توانایی حفاری تا عمق آب 20 متر است. همچنین شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی برای انجام مطالعات ژئوتکنیک فراساحلی، از شناور مجهز به دستگاه Active Heave Compensation استفاده می کند. این شرکت مجهز به انواع نمونه‌گیرهای مخصوص نمونه‌گیری از بستر دریا از جمله Gravity Coring ،Drop Coring و Vibro Coring است.

   همچنین این مهندسین مشاور توانایی انجام آزمایش‌های صحرایی همچون آزمایش SPT و CPTu را از روی عرشه جک آپ دارا می‌باشند. دستگاه آزمایش نفوذ مخروط یا CPTu مورد استففاده در این مهندسین مشاور، دستگاه AP van den Berg ساخت کشور هلند می‌باشد.

 

دستگاه حفاری مستقر روی جک آپ در حال حفاری

 


دستگاه حفاری مستقر روی جک آپ در حال حفاری

 

 نمونه گیر Gravity Coring از بستر دریا