شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی برای انجام مطالعات ژئوتکنیک ساحلی، دارای جک آپ با توانایی حفاری تا عمق آب 20 متر است. همچنین شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی برای انجام مطالعات ژئوتکنیک فراساحلی، از شناور مجهز به دستگاه Active Heave Compensation استفاده می کند. این شرکت مجهز به انواع نمونه گیرهای مخصوص نمونه گیری از بستر دریا از جمله Gravity Coring، Drop Coring و Vibro Coring است. همچنین شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی توانایی انجام آزمایش های  CPTu با دستگاه AP van den Berg در دریا را دارا می باشد.

دستگاه حفاری مستقر روی جک آپ در حال حفاری

 

 نمونه گیر Gravity Coring از بستر دریا