Back to Top
عنوان: مطالعات ژئوتکنيک پروژه ونیزیا
کارفرما: شرکت توسعه عمران ققنوس
زمان پروژه: ۱۳۹۵
محل پروژه: مازندران، کلارآباد
ویژگی های پروژه: این پروژه، مطالعات ژئوتکنیک پروژه ونیزیا واقع در زمینی به مساحت ۴۲۰۰۰ مترمربع می باشد که قرار است در محل پروژه دو برج ۱۳ طبقه، یک مجموعه تجاری تفریحی ۳ طبقه و یک پارکینگ ۲ طبقه احداث گردد. عمق خاکبرداری برج ها ۸ متر، مجموعه تجاری تفریحی ۵/۰ متر و پارکینگ ۵/۵ متر است. جهت بررسی و شناخت لایه های زیرسطحی، اقدام به حفر ۸ گمانه ماشینی تا حداکثر عمق ۶۰ متر به روش آبشویی و چهار چاهک دستی تا حداکثر عمق ۵/۱ متر گردید. در حین حفاری، نمونه برداری دست خورده و دست نخورده و آزمایش نفوذ استاندارد SPT انجام پذیرفت. به منظور تعيين خصوصيات فيزیکی، شيميایی و مکانيکی خاک، آزمایش های صحرایی بارگذاری صفحه و دانهول و آزمایش های آزمایشگاهی شامل آزمایش های طبقه بندی خاک، حدوداتربرگ، دانه بندی، درصد رطوبت، برش مستقیم، وزن مخصوص، تحکیم، سه محوری تحکیم نیافته- زهکشی نشده، مقدار کلر خاک، مقدار سولفات خاک و PH خاک بر روی نمونه های معرف در آزمایشگاه این مهندسين مشاور انجام گرفت. و براساس نتایج حاصل، پارامترهای لرزه خیزی و پارامترهای مربوط به لایه های خاک محل پروژه تعیین و توصیه های فنی مرتبط با پروژه ارائه گردید.


عنوان: مطالعات ژئوتکنيک پروژه سایت فرآوری نفت و گاز رامشیر
کارفرما: شرکت مهندسی هیرگان انرژی
زمان پروژه: ۱۳۹۵
محل پروژه: استان خوزستان
ویژگی های پروژه: این پروژه، مطالعات ژئوتکنیک احداث خط لوله نفت و گاز و تاسیسات مرکزی واقع در رامشیر می باشد. محدوده مورد مطالعه شامل چهار خط لوله انتقال نفت و گاز ( سه خط لوله زیرزمینی و یک خط لوله روی سطح زمین)، تعدادی ساختمان با کاربری های مختلف در سایت مرکزی ( شامل ساختمان کنترل مرکزی، ساختمان خدماتی، پارکینگ، رستوران، شلترهای خط تولید و ... )، برج های خنک کننده و جداساز به وزن تقریبی ۱۸ تا ۲۰۰ تن می باشد. جهت بررسی و شناخت لایه های زیرسطحی، تعداد ۸ گمانه ماشینی تا حداکثر عمق ۲۵ متر در محل احداث سایت اصلی فرآوری نفت و گاز و همچنین ۶۶ چاهک دستی به متراژ کل ۱۵۰ متر و حداکثر عمق ۳ متر در مسیر خط لوله حفر گردید. در حین حفاری، نمونه برداری دست خورده و آزمایش نفوذ استاندارد SPT انجام پذیرفت. به منظور تعيين خصوصيات فيزیکی، شيميایی و مکانيکی خاک، آزمایش های صحرایی بارگذاری صفحه، دانهول و مقاومت الکتریکی و آزمایش های آزمایشگاهی شامل آزمایش های طبقه بندی خاک، حدوداتربرگ، دانه بندی، درصد رطوبت، برش مستقیم، وزن مخصوص، تک محوری، تحکیم، سه محوری تحکیم نیافته-زهکشی نشده، سه محوری تحکیم یافته- زهکشی شده، مقدار کلر خاک، مقدار سولفات خاک و PH خاک بر روی نمونه های معرف در آزمایشگاه این مهندسين مشاور انجام گرفت. و براساس نتایج حاصل، پارامترهای لرزه خیزی و پارامترهای مربوط به لایه های خاک محل پروژه تعیین و توصیه های فنی مرتبط با پروژه ارائه گردید.
عنوان: مطالعات ژئوتکنیک پروژه فرهنگی مذهبی شهید بروجردی
کارفرما: موسسه فرهنگی مذهبی شهید بروجردی
زمان پروژه: ۱۳۹۵
محل پروژه: تهران
ویژگی های پروژه: این پروژه، مطالعات ژئوتکنیک ساختگاه پروژه فرهنگی مذهبی شهید بروجردی می باشد که در زمینی به مساحت ۱۱۰۰۰ مترمربع واقع است و دارای زیرزمینی با ۳ تا ۵ طبقه متغیر است و عمق خاکبرداری در آن به ۲۶ متر می رسد. جهت بررسی و شناخت لایه های زیرسطحی، اقدام به حفر ۱۲ گمانه ماشینی تا حداکثر عمق ۷۰ متر و ۶ چاهک دستی با حداکثر عمق ۳۲ متر گردید. در حین حفاری، نمونه برداری دست خورده و آزمایش نفوذ استاندارد SPT انجام پذیرفت. به منظور تعيين خصوصيات فيزیکی، شيميایی و مکانيکی خاک، آزمایش های صحرایی شامل آزمایش های برش مستقیم برجا، بارگذاری صفحه، دانهول و دانسیته در محل و آزمایش های آزمایشگاهی شامل آزمایش های طبقه بندی خاک، حدوداتربرگ، دانه بندی، درصد رطوبت، برش مستقیم، وزن مخصوص، مقدار کلر خاک، مقدار سولفات خاک و PH خاک بر روی نمونه های معرف در آزمایشگاه این مهندسين مشاور انجام گرفت. و براساس نتایج حاصل، پارامترهای لرزه خیزی و پارامترهای مربوط به لایه های خاک محل پروژه تعیین و توصیه های فنی مرتبط با پروژه ارائه گردید.
عنوان: مطالعات ژئوتکنیک احداث ساختمان درمانگاه عمومی تامین اجتماعی فشافویه
کارفرما: شرکت مدیریت طرح و اجرای خانه سازی ایران
زمان و مدت پروژه: مهرماه ۱۳۹۶، ۵۱ روز
محل پروژه: حسن آباد
ویژگی ­های پروژه: این پروژه، مطالعات ژئوتکنیک درمانگاه عمومی تامین اجتماعی فشافویه است که دارای یک ساختمان دو طبقه با یک طبقه زیرزمین و سطح اشغال ۸۳۸ مترمربع و در زمینی به مساحت ۸۵۱ مترمربع واقع است.که جهت بررسی و شناخت لایه های زیرسطحی، اقدام به حفر تعدادی گمانه ماشینی و چاهک دستی به اعماق حداکثر تا ۳۰ متر و به روش آبشویی گردید. در حین حفاری، نمونه برداری دست خورده و آزمایش نفوذ استاندارد SPT انجام پذیرفت. به منظور تعيين خصوصيات فيزیکی، شيميایی و مکانيکی خاک، آزمایش های صحرایی بارگذاری صفحه، دانهول، دانسیته در محل و آزمایش های آزمایشگاهی شامل آزمایش های طبقه بندی خاک، حدوداتربرگ، دانه بندی، درصد رطوبت، برش مستقیم، وزن مخصوص، تک محوری، تحکیم، مقدار کلر خاک، مقدار سولفات خاک، PH خاک، مقدار کلر آب، مقدار سولفات آب و PH آب بر روی نمونه های معرف در آزمایشگاه این مهندسين مشاور انجام گرفت و براساس نتایج حاصل، پارامترهای لرزه خیزی و پارامترهای مربوط به لایه های خاک محل پروژه تعیین و توصیه های فنی مرتبط با پروژه ارائه گردید.
عنوان: خدمات ژئوتکنیک پروژه سد شمیل
کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه­ای هرمزگان
زمان و مدت پروژه: آذر ماه ۱۳۹۶
محل پروژه: استان هرمزگان
ویژگی­های پروژه: این پروژه، خدمات ژئوتکنیک سد شمیل واقع در استان هرمزگان، با هسته رسی قائم و ارتفاع ۳۰/۳۲ متر از کف رودخانه می­باشد و شامل عملیات حفاری به روش مغزه­گیری ممتد در ۳۳ گمانه­ی ماشینی با اعماق ۱۴ تا ۴۲ متر است. اخذ نمونه­های دست خورده آبرفتی و دست نخورده از مصالح هسته رسی سد، انجام آزمایشات آزمایشگاهی از جمله آزمایش­های دانه­بندی، حدود اتربرگ، سه محوری و تحکیم بر روی نمونه­‌های اخذ شده و آزمایشات درون گمانه­ای لوفران و SPT از دیگر فعالیت­های انجام گرفته در این پروژه به شمار می­آید.
از مشخصات اين پروژه می توان به جابجایی دستگاه حفاری بر روی شیب سد اشاره نمود.

عنوان : مطالعات برآورد خطرپذيری لرزه‌ای شهر قزوين
كارفرما، مشاور، مدير طرح: استانداری قزوين - مهندسين مشاور دريا خاک پی
زمان و مدت پروژه: دی ماه سال ۱۳۸۶ - ۳۸ روز
ويژگی های پروژه: اين پروژه شامل مطالعات صحرايی و حفاری ۲۰ گمانه اكتشافی ۲۰ متری به روش آبشويی و ۳ گمانه ۷۰ متری به روش مغزه ­گيری ممتد بود.
عنوان : مطالعات برآورد خطرپذيری لرزه‌ای شهر زنجان
كارفرما، مشاور، مدير طرح: استانداری زنجان - مهندسين مشاور دريا خاک پی
زمان و مدت پروژه : ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ - ۳۶ روز
ويژگي هاي پروژه:
اين پروژه شامل مطالعات صحرايي و حفاري ۲۰ گمانه اكتشافي ۲۰ متري و ۳ گمانه ۷۰ متري به روش آبشويي بود.
پروژه‌های برآورد خطرپذيری لرزه‌ای زنجان (بانک جهانی) و قزوين به درخواست استانداری هرکدام از اين شهرها، جهت تحليل ريسک ­پذيری لرزه‌‌ای شهرهای پيشنهادی انجام گرديد.
عنوان: خدمات ژئوتکنيک
كارفرما، مشاور، مدير طرح: شركت آب منطقه­اي استان آذربايجان شرقي- مهندسين مشاور دريا خاک پي
زمان و مدت پروژه: آبان ماه سال 1387- 5 ماه
محل پروژه: مسير انتقال آب از رودخانه ارس شهر جلفا به شهر مرند
ويژگي هاي پروژه:
در اين پروژه به منظور شناسايي مشخصه‌هاي فيزيكي و شيميايي لايه‌هاي خاك جهت استفاده در طراحي سازه‌هاي مختلف تصفيه­ خانه اقدام به حفر 15 گمانه ماشيني به عمق 20 تا 28 متر به روش آبشويي، 6 حلقه چاه دستي به عمق 5 تا 10 متري در تصفيه­ خانه، 13 گمانه 20 تا 28 متري به روش آبشويي، 9 حلقه چاه دستي به عمق 5 تا 10 متري در مخازن تعادل و ايستگاه‌هاي پمپاژ و همچنين 64 حلقه چاه دستي به عمق 5 متري در مسير خط انتقال آب شده است.
در اين پروژه علاوه بر آزمايش‌هاي درون­ چاهي ضربه‌ و نفوذ استاندارد، آزمايش پرسيومتري نيز انجام شده است.
عنوان: مطالعات ارزيابی دكل‌ های تله كابين توچال
موضوع: خدمات ژئوتکنيک
كارفرما، مشاور، مدير طرح: تله كابين توچال- مهندسين مشاور زمين ساخت آزما
زمان و مدت پروژه: تابستان سال 1388 - سه ماه
محل پروژه: بام تهران – تله کابين توچال
ويژگي هاي پروژه:
عمليات ژئوتکنيک اين پروژه شامل حفر گمانه‌ هایی به عمق 20 متری به روش مغزه‌ گيری ممتد و مطالعات صحرایی و آزمايشگاهی بوده است.
از مشخصات اين پروژه مي‌ توان به جابجایی دستگاه حفاری در مسيرهای کوهستانی توچال و حفاری در کنار پايه‌ های تله کابين با محدوديت­ های مکاني و در سنگ‌ هاي هوازده منطقه اشاره نمود.
اين پروژه، مربوط به مطالعات ژئوتکنيک دو برج 30 طبقه واقع در اتوبان تهران-کرج با مساحت زمين حدود 3972 مترمربع، بوده است. شرح خدمات اين پروژه، شامل حفر 6 گمانه ماشيني به عمق 64 متر و تعدادي چاهک دستي به عمق 7 متر، بوده است. آزمايشات آزمايشگاهي بر روي نمونه‌هاي اخذ شده جهت تعيين خصوصيات فيزيکي، مقاومتي و  تغيير شکل پذيري لايه‌هاي زير سطحي، انجام گرفته است.
آزمايش تکميلي صورت گرفته در اين پروژه، آزمايش ژئوفيزيکي دان‌هول بوده است که جهت تعيين نوع تيپ زمين در دو گمانه و تا عمق 50 متري، انجام شده است. همچنين، در اين پروژه، آزمايش بارگذاري صفحه، آزمايش برش مستقيم برجا، آزمايش نفوذپذيري لوفران و آزمايش دانسيته در محل نيز، صورت گرفته است. تراز آب نيز، از طريق نصب پيزومتر در دو گمانه اندازه‌گيري و ثبت شده است.
با توجه به آنکه محل پروژه در حريم گسل واقع شده بود مطالعات برآورد خطر زمين لرزه و بررسي اثر ساختگاه نيز، براي اين پروژه انجام گرفت.
عنوان: مطالعات ژئوتکنيک پروژه بیمارستان ۶۴ تختخوابی رشت
کارفرما: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
زمان پروژه: ۱۳۹۵
محل پروژه: استان گیلان، شهر رشت
ویژگی های پروژه: این پروژه، مطالعات ژئوتکنیک پروژه بیمارستان ۶۴ تختخوابی واقع در استان گیلان، شهر رشت می باشد. محدوده مورد مطالعه شامل ساختمان بیمارستان در شش طبقه با مساحت کل ۱۲۸۲۶ مترمربع است. جهت بررسی و شناخت لایه های زیرسطحی، در محل احداث پروژه ۸ گمانه ماشینی تا حداکثر عمق ۳۰ متر و دو چاهک دستی با عمق کلی ۵/۲ متر جهت انجام آزمایش بارگذاری صفحه حفر گردید. در حین حفاری، نمونه برداری دست خورده و آزمایش نفوذ استاندارد SPT انجام پذیرفت. به منظور تعيين خصوصيات فيزیکی، شيميایی و مکانيکی خاک، آزمایش های صحرایی بارگذاری صفحه و دانهول و آزمایش های آزمایشگاهی شامل آزمایش های طبقه بندی خاک، حدوداتربرگ، دانه بندی، درصد رطوبت، برش مستقیم، وزن مخصوص، تک محوری، تحکیم، سه محوری تحکیم نیافته -زهکشی نشده، سه محوری تحکیم یافته –زهکشی شده، مقدار کلر خاک، مقدار سولفات خاک و PH خاک بر روی نمونه های معرف در آزمایشگاه این مهندسين مشاور انجام گرفت. و براساس نتایج حاصل، پارامترهای لرزه خیزی و پارامترهای مربوط به لایه های خاک محل پروژه تعیین و توصیه های فنی مرتبط با پروژه ارائه گردید.
عنوان: مطالعات ژئوتکنيک پروژه محوطه کانتینر
کارفرما: شرکت مهراز نقش
زمان پروژه: ۱۳۹۵
محل پروژه: تهران، اتوبان آزادگان
ویژگی های پروژه: این پروژه، مطالعات ژئوتکنیک پروژه محوطه کانتینر می باشد که در زمینی به مساحت ۵۰۰۰۰ مترمربع واقع است. جهت بررسی و شناخت لایه های زیرسطحی، اقدام به حفر تعدادی گمانه ماشینی تا حداکثر عمق ۱۰ متر گردید. در حین حفاری، نمونه برداری دست خورده و آزمایش نفوذ استاندارد SPT انجام پذیرفت. به منظور تعيين خصوصيات فيزیکی، شيميایی و مکانيکی خاک، آزمایش های صحرایی بارگذاری صفحه و نسبت باربری کالیفرنیا صحرایی (CBR) و آزمایش های آزمایشگاهی شامل آزمایش های طبقه بندی خاک، حدوداتربرگ، دانه بندی، درصد رطوبت، برش مستقیم، مقدار کلر خاک، مقدار سولفات خاک، PH خاک، وزن مخصوص و نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) بر روی نمونه های معرف در آزمایشگاه این مهندسين مشاور انجام گرفت. و براساس نتایج حاصل، پارامترهای لرزه خیزی و پارامترهای مربوط به لایه های خاک محل پروژه تعیین و توصیه های فنی مرتبط با پروژه ارائه گردید.
عنوان: مطالعات ژئوتکنیک پروژه تجاری-اداری فرمانیه
کارفرما: شرکت سبز سازان متین
زمان پروژه: ۱۳۹۵
محل پروژه: تهران
ویژگی ­های پروژه: این پروژه، مطالعات ژئوتکنیک پروژه تجاری-اداری فرمانیه شامل ۲۸ طبقه و ۸ طبقه زیرزمین با سطح زیر بنا ۶۱۰۰۰ مترمربع می باشد که در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع با عمق استقرار فونداسیون ۳۳ متر واقع شده است. جهت بررسی و شناخت لایه های زیرسطحی، اقدام به حفر ۵ گمانه ماشینی تا حداکثر عمق ۷۵ متر به روش آبشویی و ۵ چاهک دستی تا عمق ۳۶ متر گردید. در حین حفاری، نمونه برداری دست خورده و آزمایش نفوذ استاندارد SPT انجام پذیرفت. به منظور تعيين خصوصيات فيزیکی، شيميایی و مکانيکی خاک، آزمایش های صحرایی برش مستقیم برجا، بارگذاری صفحه و دانهول و آزمایش های آزمایشگاهی شامل آزمایش های طبقه بندی خاک، حدوداتربرگ، دانه بندی، درصد رطوبت، برش مستقیم، وزن مخصوص، مقدار کلر خاک، مقدار سولفات خاک، PH خاک، بر روی نمونه های معرف در آزمایشگاه این مهندسين مشاور انجام گرفت. و براساس نتایج حاصل، پارامترهای لرزه خیزی و پارامترهای مربوط به لایه های خاک محل پروژه تعیین و توصیه های فنی مرتبط با پروژه ارائه گردید.
عنوان: مطالعات ژئوتکنيک پروژه تجاری کوهساران
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
زمان و مدت پروژه: دی ماه ۱۳۹۵، ۵۷ روز
محل پروژه: شهر جدید پردیس
ویژگی های پروژه: این پروژه، مطالعات ژئوتکنیک ساختگاه پروژه تجاری کوهساران شامل چهار طبقه همراه با سه طبقه زیرزمین می باشد که در زمینی به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع و در شهر جدید پردیس واقع شده است. جهت بررسی و شناخت لایه های زیرسطحی، اقدام به حفر تعدادی گمانه ماشینی تا حداکثر عمق ۳۰ متر به روش آبشویی گردید. در حین حفاری، نمونه برداری دست خورده و دست نخورده و آزمایش نفوذ استاندارد SPT انجام پذیرفت. به منظور تعيين خصوصيات فيزیکی، شيميایی و مکانيکی خاک، آزمایش های آزمایشگاهی شامل آزمایش های طبقه بندی خاک، حدوداتربرگ، دانه بندی، درصد رطوبت، برش مستقیم، وزن مخصوص، مقدار کلر خاک، مقدار سولفات خاک، PH خاک و تک محوری سنگ بر روی نمونه های معرف در آزمایشگاه این مهندسين مشاور انجام گرفت. و براساس نتایج حاصل، پارامترهای لرزه خیزی و پارامترهای مربوط به لایه های خاک محل پروژه تعیین و توصیه های فنی مرتبط با پروژه ارائه گردید.

عنوان: مطالعات ژئوتکنيک پروژه درمانگاه عمومی تامین اجتماعی ملکان
کارفرما: شرکت مدیریت طرح و اجرای خانه سازی ایران
زمان و مدت پروژه: آبان ماه ۱۳۹۶، ۲۸ روز
محل پروژه: استان آذربایجان شرقی
ویژگی های پروژه: این پروژه، مطالعات ژئوتکنیک پروژه درمانگاه عمومی تامین اجتماعی ملکان شامل دو طبقه با یک طبقه زیرزمین با سطح اشغال ۸۴۱ مترمربع می باشد که در زمینی به مساحت ۲۹۶۱ مترمربع واقع شده است. جهت بررسی و شناخت لایه های زیرسطحی، اقدام به حفر تعدادی گمانه ماشینی تا حداکثر عمق ۳۵ متر به روش آبشویی و یک چاهک دستی تا عمق ۱۰ متر گردید. در حین حفاری، نمونه برداری دست خورده و آزمایش نفوذ استاندارد SPT انجام پذیرفت. به منظور تعيين خصوصيات فيزیکی، شيميایی و مکانيکی خاک، آزمایش های صحرایی بارگذاری صفحه و دانهول و آزمایش های آزمایشگاهی شامل آزمایش های طبقه بندی خاک، حدوداتربرگ، دانه بندی، درصد رطوبت، برش مستقیم، وزن مخصوص، تک محوری، تحکیم، مقدار کلر خاک، مقدار سولفات خاک، PH خاک، مقدار کلر آب، مقدار سولفات آب و PH آب بر روی نمونه های معرف در آزمایشگاه این مهندسين مشاور انجام گرفت. و براساس نتایج حاصل، پارامترهای لرزه خیزی و پارامترهای مربوط به لایه های خاک محل پروژه تعیین و توصیه های فنی مرتبط با پروژه ارائه گردید.

عنوان: مطالعات ژئوتکنیک پروژه پرورش ماهی
کارفرما: اداره کل شیلات استان مازندران
زمان و مدت پروژه: مهرماه ۱۳۹۶، ۴۳ روز
محل پروژه: استان مازندران
ویژگی­های پروژه: این پروژه، مطالعات ژئوتکنیک احداث اسکله در پنج شهر لاریم، محمودآباد، چالوس، توسکاتوک و تنکابن واقع در استان مازندران می­باشد که جهت بررسی و شناخت لایه‌­های زیرسطحی، اقدام به حفر ۱۰ گمانه ماشینی به عمق ۳۰ متر به روش مغزه­‌گیری ممتد در پنج شهر گردید. در حین حفاری، نمونه برداری دست خورده و دست نخورده و آزمایش نفوذ استاندارد SPT انجام پذیرفت. به منظور تعيين خصوصيات فيزیکی، شيميایی و مکانيکی خاک، آزمایش­های طبقه بندی، شيميایی و مقاومتی بر روی نمونه های معرف در آزمایشگاه این مهندسين مشاور انجام گرفت و براساس نتایج حاصل، ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک بستر و پارامترهای مربوط به لایه­های خاک محل پروژه تعیین و پیشنهاد روش مناسب جهت بهسازی خاک بستر و توصیه­‌های فنی مرتبط با پروژه ارائه گردید.
عنوان: تحکیم بستر به روش تزریق تحت فشار
كارفرما: سازمان منطقه آزاد ماکو
زمان و مدت پروژه: اردیبهشت ماه سال 1395 - 6 ماه
ویژگی های پروژه: کاخ موزه ماکو در دو کیلومتری جاده ماکو بازرگان یکی از بنا های با ارزش و منحصر به فرد دوره قاجار در شمال غرب کشور است که از نظر تاریخی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
این بنای تاریخی به دلیل خزش خاک بستر آن و نشست های نا متقارن دچار ترک هایی شده است. بهسازی بستر این بنا به صورت ترکیبی از شمع و تزریق زیر پی توسط این مهندسین مشاور در حال اجرا می باشد.


عنوان: خدمات ژئوتکنيک
كارفرما، مشاور، مدير طرح: راه آهن لرستان- مهندسين مشاور دريا خاك پي
زمان و مدت پروژه: شهريور ماه سال 1387- 39 روز
محل پروژه: خطوط ريلي راه آهن لرستان از ازنا تا اهواز
ويژگي هاي پروژه:
شرح خدمات اين پروژه شامل مطالعات صحرايي و حفاري 8 گمانه اكتشافي 20 متري به روش مغزه­ گيري ممتد بوده است كه در مسيرهايي با خطر ريزش و لغزش زياد از انجام شده است.
حفاري در مناطق صعب­ العبور کوهستاني در کنار ريل‌هاي راه آهن از مشخصات بارز اين پروژه بود که با برنامه‌ريزي، تجهيز کامل و تلاش تيم فني شرکت ميسر گرديد.
عنوان: بهسازي خاک مخازن جديدالاحداث پايانه نفتي شمال
موضوع: خدمات بهسازي خاک
كارفرما، مشاور، مدير طرح: پايانه­ هاي نفتي شمال – شرکت سامان پي
زمان و مدت پروژه : شهريور و مهر سال 1388- دو ماه
محل پروژه: استان مازندران – شهرستان نکا
ويژگي هاي پروژه:
شرح خدمات اين پروژه شامل حفر 23 گمانه به عمق ­هاي مختلف (حفاري کل 510 متر) به روش مغزه‌ گيري ممتد و آزمايش‌هاي ضربه‌ و‌ نفوذ ‌‌استاندارد، دانسيته صحرايي، بارگذاري صفحه و نفوذپذيري لوفران بوده است. در اين پروژه از دستگاه‌هاي حفاري B-53-1 و XU300-2A استفاده گرديد. مطالعات تکميلي اين پروژه با هدف طراحي و اجراي سيستم ستون سنگي ارتعاشي به منظور بهسازي خاک انجام گرفته است. اين پروژه به درخواست شرکت سامان پي انجام شده است.
عنوان: مطالعات ژئوتکنيک مجتمع تجاري گلستانه
موضوع: خدمات ژئوتکنيک
كارفرما: شركت آ. س. پ
زمان و مدت پروژه: ارديبهشت ماه سال 1394- 147 روز
محل پروژه: تهران – منطقه 18
ويژگي هاي پروژه:
اين پروژه، مطالعات ژئوتکنيک ساختمان 8 طبقه داراي 4 طبقه زيرزمين واقع در جاده ساوه و در زميني به مساحت 21137 مترمربع، بوده است. در اين پروژه، گمانه‌هاي ماشيني به روش مغزه‌گيري پيوسته و به عمق حداکثر 70 متر و در مجموع به طول 330 متر و تعدادي چاهک دستي حداکثر به عمق 10 متر، حفر گرديده است. در حين حفاري گمانه‌هاي ماشيني، نمونه برداري و آزمايش نفوذ استاندارد و در چاهک‌هاي دستي، آزمايش‌هاي بارگذاري صفحه، برش مستقيم برجا و آزمايش دانسيته در محل نيز، انجام شده است. آزمايش تکميلي دان هول جهت ارزيابي خصوصيات ديناميكي مصالح زيرسطحي و تعيين نوع تيپ زمين در محل و همچنين انجام آزمايش‌هاي تک محوري، سه محوري و تحکيم، از ديگر فعاليت‌هاي صورت گرفته در اين پروژه، به شمار مي‌رود.

عنوان: مطالعات ژئوتکنيک پروژه بیمارستان شهید رجایی
کارفرما: بیمارستان شهید رجایی
زمان پروژه: ۱۳۹۵
محل پروژه: تهران، جنب پارک ملت
ویژگی های پروژه: این پروژه، مطالعات ژئوتکنیک پروژه بیمارستان شهید رجایی است در ناحیه شمالی زمین پروژه احداث پارکینگ طبقاتی و در ناحیه جنوبی احداث یک برج ۳۴ طبقه (۶ طبقه زیرزمین) مدنظر است. جهت بررسی و شناخت لایه های زیرسطحی، اقدام به حفر ۱۲ گمانه ماشینی تا حداکثر عمق ۹۵ متر به روش آبشویی گردید. در حین حفاری، نمونه برداری دست خورده و آزمایش نفوذ استاندارد SPT انجام پذیرفت. به منظور تعيين خصوصيات فيزیکی، شيميایی و مکانيکی خاک، آزمایش های آزمایشگاهی شامل آزمایش های طبقه بندی خاک، حدوداتربرگ، دانه بندی، درصد رطوبت، برش مستقیم، وزن مخصوص، مقدار کلر خاک، مقدار سولفات خاک و PH خاک بر روی نمونه های معرف در آزمایشگاه این مهندسين مشاور انجام گرفت. و براساس نتایج حاصل، پارامترهای لرزه خیزی و پارامترهای مربوط به لایه های خاک محل پروژه تعیین و توصیه های فنی مرتبط با پروژه ارائه گردید.

عنوان: مطالعات ژئوتکنیک پروژه برج های پدافند
کارفرما: عمران پارس
زمان پروژه: ۱۳۹۵
محل پروژه: تهران، شهرک مسکونی چیتگر
ویژگی های پروژه: این پروژه، مطالعات ژئوتکنیک پروژه برج های پدافند واقع در زمینی به مساحت ۶۱۰۰ مترمربع و سطح اشغال صد در صد است که تعداد طبقات در نظر گرفته شده برای ساختمان این پروژه، ۳۵ طبقه با ۵ طبقه زیرزمین می باشد. جهت بررسی و شناخت لایه های زیرسطحی، اقدام به حفر ۵ گمانه ماشینی تا حداکثر عمق ۷۵ متر و ۳ چاهک دستی تا حد اکثر عمق ۱۵ متر گردید. در حین حفاری، نمونه برداری دست خورده و آزمایش نفوذ استاندارد SPT انجام پذیرفت. به منظور تعيين خصوصيات فيزیکی، شيميایی و مکانيکی خاک، آزمایش های صحرایی بارگذاری صفحه، دانهول و برش مستقیم برجا و آزمایش های آزمایشگاهی شامل آزمایش های طبقه بندی خاک، حدوداتربرگ، دانه بندی، درصد رطوبت، برش مستقیم، وزن مخصوص، نفوذ پذیری ثابت، مقدار کلر خاک، مقدار سولفات خاک، PH خاک، مقدار کلر آب، مقدار سولفات آب و PH آب بر روی نمونه های معرف در آزمایشگاه این مهندسين مشاور انجام گرفت. و براساس نتایج حاصل، پارامترهای لرزه خیزی و پارامترهای مربوط به لایه های خاک محل پروژه تعیین و توصیه های فنی مرتبط با پروژه ارائه گردید.

عنوان: مطالعات ژئوتکنيک پروژه کارخانه مازندران
کارفرما: شرکت آرین شیمی
زمان پروژه: ۱۳۹۵
محل پروژه: استان مازندران، شهر بهشهر
ویژگی های پروژه: این پروژه، مطالعات ژئوتکنیک ساختگاه پروژه کارخانه تولید MDF می باشد که در زمینی به مساحت حدود ۶ هکتار در شهر بهشهر استان مازندران واقع است. جهت بررسی و شناخت لایه های زیرسطحی، اقدام به حفر ۵ گمانه ماشینی تا حداکثر عمق ۳۰ متر گردید. در حین حفاری، نمونه برداری دست خورده و دست نخورده و آزمایش نفوذ استاندارد SPT انجام پذیرفت. به منظور تعيين خصوصيات فيزیکی، شيميایی و مکانيکی خاک، آزمایش های صحرایی بارگذاری صفحه، دانهول و مقاومت الکتریکی و آزمایش های آزمایشگاهی شامل آزمایش های طبقه بندی خاک، حدوداتربرگ، دانه بندی، درصد رطوبت، برش مستقیم، وزن مخصوص، تحکیم، سه محوری UU، مقدار کلر خاک، مقدار سولفات خاک، PH خاک، مقدار کلر آب، مقدار سولفات آب و PH آب بر روی نمونه های معرف در آزمایشگاه این مهندسين مشاور انجام گرفت. و براساس نتایج حاصل، پارامترهای لرزه خیزی و پارامترهای مربوط به لایه های خاک محل پروژه تعیین و توصیه های فنی مرتبط با پروژه ارائه گردید.
عنوان: مطالعات ژئوتکنيک پروژه مجتمع کیان
کارفرما: شرکت رویال ساختمان آریا
زمان و مدت پروژه: آذر ماه ۱۳۹۵، ۱۹ روز
محل پروژه: استان تهران
ویژگی های پروژه: این پروژه، مطالعات ژئوتکنیک ساختگاه مجتمع کیان شامل سه طبقه زیرزمین و ۱۱ طبقه فوقانی با سطح زیر بنا ۴۵۰۰ مترمربع می باشد که در زمینی به مساحت ۹۵۰ مترمربع واقع شده است. جهت بررسی و شناخت لایه های زیرسطحی، اقدام به حفر تعدادی گمانه ماشینی تا حداکثر عمق ۴۰ متر و دو چاهک دستی تا عمق ۱۰ متر گردید. در حین حفاری، نمونه برداری دست خورده و آزمایش نفوذ استاندارد SPT انجام پذیرفت. به منظور تعيين خصوصيات فيزیکی، شيميایی و مکانيکی خاک، آزمایش های صحرایی بارگذاری صفحه، برش مستقیم برجا و دانهول و آزمایش های آزمایشگاهی شامل آزمایش های طبقه بندی خاک، حدوداتربرگ، دانه بندی، درصد رطوبت، برش مستقیم، وزن مخصوص، مقدار کلر خاک، مقدار سولفات خاک، PH خاک، بر روی نمونه های معرف در آزمایشگاه این مهندسين مشاور انجام گرفت. و براساس نتایج حاصل، پارامترهای لرزه خیزی و پارامترهای مربوط به لایه های خاک محل پروژه تعیین و توصیه های فنی مرتبط با پروژه ارائه گردید.
عنوان: مطالعات ژئوتکنيک مجتمع صنعتی آلومینیم ایده آل
کارفرما: شرکت آلومینیم ایده آل آمیژه
زمان و مدت پروژه: شهریور ماه ۱۳۹۶، ۴۳ روز
محل پروژه: شهرک صنعتی شمس آباد
ویژگی های پروژه: این پروژه، مطالعات ژئوتکنیک مربوط به احداث پروژه فونداسیون تجهیزات خاص و ساختمان اداری سوله آلومینیم سازی واقع در حسن آباد، شهرک صنعتی شمس آباد می باشد. مساحت زمین محل پروژه حدود ۹۰۱۵ مترمربع است. جهت بررسی و شناخت لایه های زیرسطحی، اقدام به حفر تعدادی گمانه ماشینی تا حداکثر عمق ۳۵ متر گردید. در حین حفاری، نمونه برداری دست خورده و آزمایش نفوذ استاندارد SPT انجام پذیرفت. به منظور تعيين خصوصيات فيزیکی، شيميایی و مکانيکی خاک، آزمایش های صحرایی بارگذاری صفحه و دانهول و آزمایش های آزمایشگاهی شامل آزمایش های طبقه بندی خاک، حدوداتربرگ، دانه بندی، درصد رطوبت، برش مستقیم، وزن مخصوص، تک محوری، تحکیم، مقدار کلر خاک، مقدار سولفات خاک، PH خاک، مقدار کلر آب، مقدار سولفات آب و PH آب بر روی نمونه های معرف در آزمایشگاه این مهندسين مشاور انجام گرفت. و براساس نتایج حاصل، پارامترهای لرزه خیزی و پارامترهای مربوط به لایه های خاک محل پروژه تعیین و توصیه های فنی مرتبط با پروژه ارائه گردید.
عنوان: مطالعات ژئوتکنيک پروژه ساختمان کانون وکلای دادگستری
کارفرما: کانون وکلای دادگستری
زمان و مدت پروژه: خردادماه ۱۳۹۶، ۵۶ روز
محل پروژه: استان تهران
ویژگی­های پروژه: این پروژه، مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمان کانون وکلای دادگستری شامل ۱۶ طبقه با ۷ طبقه زیرزمین در زمینی به مساحت ۱۸۵۰ مترمربع و عمق خاکبرداری ۳۱ متر می­باشد که در تهران واقع شده است. جهت بررسی و شناخت لایه­‌های زیرسطحی، اقدام به حفر چهار گمانه ماشینی تا حداکثر عمق ۸۵ متر به روش آبشویی و چهار چاهک دستی تا حداکثر عمق ۳۱ متر گردید. در حین حفاری، نمونه برداری دست خورده و آزمایش نفوذ استاندارد SPT انجام پذیرفت. به منظور تعيين خصوصيات فيزیکی، شيميایی و مکانيکی خاک،آزمایش­های صحرایی بارگذاری صفحه، دانهول، دانسیته در محل و آزمایش برش مستقیم برجا و آزمایش­های آزمایشگاهی شامل آزمایش­های طبقه‌­بندی خاک، حدوداتربرگ، دانه­‌بندی، درصد رطوبت، برش مستقیم، وزن مخصوص، مقدار کلر خاک، مقدار سولفات خاک، PH خاک، مقدار کلر آب، مقدار سولفات آب و PH آب بر روی نمونه های معرف در آزمایشگاه این مهندسين مشاور انجام گرفت. و براساس نتایج حاصل، پارامترهای لرزه خیزی و پارامترهای مربوط به لایه­‌های خاک محل پروژه تعیین و توصیه­‌های فنی مرتبط با پروژه ارائه گردید.
عنوان: مطالعات ژئوتکنيک 
كارفرما: شرکت ارتباطات سيار ايران (همراه اول)
زمان و مدت پروژه : تير 1393- 30 روز
محل پروژه: تهران – منطقه 3
ويژگي هاي پروژه:
اين پروژه مربوط به مطالعات ژئوتکنيک ساختمان 12 طبقه با مساحت 1950 متر مربع واقع در خيابان ملاصدرا در تهران است. شرح خدمات اين پروژه شامل حفر 3 گمانه ماشيني به عمق 60 متر و دو حلقه چاهک دستي به عمق 18 متر است. جهت تعيين خصوصيات فيزيکي، مقاومتي و تغيير شکل­پذيري لايه‌هاي زيرسطحي آزمايشات آزمايشگاهي بر روي نمونه‌هاي اخذ شده از گمانه‌ها و چاهک­هاي دستي انجام گرفته است.
آزمايشات تکميلي و صحرايي دان هول، بارگذاري صفحه، برش مستقيم برجا و آزمايش دانسيته در محل نيز در اين پروژه انجام شده است. به منظور تعيين تراز آب نيز در يکي از گمانه‌ها پيزومتر نصب شده و تراز آب در آن با استفاده از سوند اندازه ­گيري قرائت گرديده است.
با توجه به فاصله خيلي نزديک گسل‌هاي منطقه به محل پروژه و همچنين قرارگيري ساختمان در گروه ساختمان با اهميت خيلي زياد (مطابق آيين­نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله)، در اين پروژه مطالعات طيف طرح ويژه ساختگاه و تحليل خطر لرزه‌اي انجام گرفت.
عنوان: طراحي پايدارسازي ديواره گود پروژه اداري پرديس
موضوع: طراحي پايدارسازي ديواره گود
كارفرما: شرکت ارتباطات سيار ايران (همراه اول)
زمان و مدت پروژه : تير 1393- 30 روز
محل پروژه: تهران – منطقه 3
ويژگي هاي پروژه:
اين پروژه مربوط به مطالعات ژئوتکنيک ساختمان 12 طبقه با مساحت 1950 متر مربع واقع در خيابان ملاصدرا در تهران است. عمق گود در اين پروژه 0/14 متر و روش طراحي سيستم پايدارسازي جدار به روش نيلينگ و انکراژ بوده است. با توجه به اطلاعات گزارش ژئوتکنيک، حدود 1686 متر انکر و 814 نيل طراحي شد و بر اين اساس سطح کل پايدارسازي حدود 1920مترمربع مي­ باشد. طراحي پايدارسازي ديواره گود با استفاده از نرم­ افزارهاي المان محدود و تعادل حدي و مطابق معيارهاي آيين ­نامه FHWA انجام گرفته است.
عنوان: مطالعات ژئوتکنيک ليچينگ مس ميدوك استان كرمان
موضوع: خدمات ژئوتکنيک
كارفرما، مشاور، مدير طرح: شركت كاني مس - مهندسين مشاور زمين ساخت آزما
زمان و مدت پروژه : تابستان سال 1388- 3 ماه
محل پروژه: استان کرمان – شهرستان ميدوک
ويژگي هاي پروژه:
اين پروژه، جهت مطالعات ژئوتكنيك سازه فروشويي، احداث كارخانه تغليظ مس و طراحي پي ماشين‌آلات صنعتي كارخانه مس در منطقه ميدوك واقع در 40 كيلومتري شهر بابك، انجام گرفته است. براي انجام مطالعات، 16 گمانه اكتشافي ماشيني به روش مغزه‌ گيري ممتد با نمونه‌ گير‌هاي تك ديواره و دو ديواره در لايه‌ هاي سنگي و خاكي منطقه، با عمق‌ هاي مختلف (به مجموع 334 متر)، حفر گرديد و همچنين آزمايش‌ هاي صحرايي ضربه و نفوذ استاندارد، دانسيته صحرايي، بارگذاري صفحه و نفوذپذيري لوفران و لوژان نيز، انجام شده است.
از مشخصه‌ هاي اين پروژه، مي‌ توان به حفاري در سنگ‌هاي بسيار هوازده در اين منطقه، اشاره کرد که با بهره ­گيري از تجارب فني پرسنل شرکت، به خوبي انجام گرديد.
عنوان: مطالعات ژئوتکنيک كتابخانه مركزي و سالن آمفي تئاتر دانشگاه جيرفت
موضوع: خدمات ژئوتکنيک
كارفرما: دانشگاه جيرفت
زمان و مدت پروژه: خرداد ماه سال 1394- 87 روز
محل پروژه: کرمان – جيرفت
ويژگي هاي پروژه:
اين پروژه، مربوط به مطالعات ژئوتکنيک كتابخانه مركزي و سالن آمفي تئاتر دانشگاه جيرفت در استان کرمان است که داراي زيربناي 4000 مترمربع، مي‌باشد. اين پروژه، شامل حفر 5 گمانه ماشيني به عمق 30 متر با سرمته توپر و به روش آبشويي، بوده است. در حين حفاري گمانه‌هاي ماشيني در اعماق مختلف، اقدام به اخذ نمونه شده و آزمايش نفوذ استاندارد نیز، انجام شده است.
آزمايش تکميلي دان هول تا عمق 30 متر، جهت ارزيابي خصوصيات ديناميكي مصالح زيرسطحي و تعيين نوع تيپ زمين در محل پروژه، از ديگر فعاليت‌هاي صورت گرفته در اين پروژه، به شمار مي‌رود.