مدلسازی دو بعدی و سه بعدی زیرزمینی

پیامد بررسی مراجع و انجام عملیات صحرایی و اکتشافات زیرزمینی انبوهی از اطلاعات متنوع است که باید به گونه­ای سازمان یابد و به نحو مطلوب ارائه شود. در غیر این صورت قابل استفاده نخواهد بود. در یک گزارش، داده­های زمین­شناسی را می­توان به صورت توصیفی شرح داد یا اینکه بخشی از اطلاعات را به صورت جداول، نمودارها، تصاویر و شکل ارائه کرد.  تجربه نشان داده که تصویر از یک پدیده یا فرآیند زمین­شناسی، قادر است اطلاعاتی فراتر از چند صفحه ارائه نماید.

در بسیاری موارد پیچیدگی شرایط حکم­فرما در زمین به حدی است که  یک نقشه یا نیمرخ واحد نمی­تواند تصویر دقیقی از وضعیت زیرزمین نشان دهد. به عنوان مثال، در محل یک سد که تعداد زیادی گمانه، گالری و تونل در ترازهای مختلف حفر شده است، نمایش شبکه اکتشافی در نقشه زیاد گویا نخواهد بود. این مسئله بیشتر زمانی حاد می­شود که نیاز به انتقال اطلاعات به افرادی که از تخصص دیگری برخوردارند، باشیم. در چنین مواردی رسم نموداری سه بعدی از محل، یا در صورت امکان تهیه ماکتی از این نمودارها درک شرایط موجود در ساختگاه را برای همگان تسهیل کند.در گذشته نقشه­های دوبعدی به همراه نیمرخ کارایی داشتند. همینطور برای مدل­های سه بعدی از روش­های پرسپکتیو یا ایزومتریک استفاده می­شد. طوری که پس از آن که اسکلت کلی نمودار سه بعدی ترسیم شد، داده­های زمین­شناسی موجود به روی آن منتقل می­شود. در بسیاری موارد برای بهتر نمایش دادن بخش­هاییی از زمین، قسمتی از نمودار حذف میشود(شکل زیر).­ امروزه نیز با پیشرفت علم کدنویسی، با استفاده از نرم­افزارهای زمین­شناسی، مدل­سازی دو بعدی و سه بعدی زمین انجام می­گیرد.