مهندسین مشاور باران خاک و پی
انجام مطالعات ژئوتکنیکی، مشاوره، طراحی، نظارت، کنترل کیفیت و اجرای پروژه های ژئوتکنیکی
مهندسین مشاور باران خاک و پی
انجام مطالعات ژئوتکنیکی، مشاوره، طراحی، نظارت، کنترل کیفیت و اجرای پروژه های ژئوتکنیکی
مهندسین مشاور باران خاک و پی
انجام مطالعات ژئوتکنیکی، مشاوره، طراحی، نظارت، کنترل کیفیت و اجرای پروژه های ژئوتکنیکی
مهندسین مشاور باران خاک و پی
انجام مطالعات ژئوتکنیکی، مشاوره، طراحی، نظارت، کنترل کیفیت و اجرای پروژه های ژئوتکنیکی
مهندسین مشاور باران خاک و پی
انجام مطالعات ژئوتکنیکی، مشاوره، طراحی، نظارت، کنترل کیفیت و اجرای پروژه های ژئوتکنیکی
مهندسین مشاور باران خاک و پی
انجام مطالعات ژئوتکنیکی، مشاوره، طراحی، نظارت، کنترل کیفیت و اجرای پروژه های ژئوتکنیکی
مهندسین مشاور باران خاک و پی
انجام مطالعات ژئوتکنیکی، مشاوره، طراحی، نظارت، کنترل کیفیت و اجرای پروژه های ژئوتکنیکی
مهندسین مشاور باران خاک و پی
انجام مطالعات ژئوتکنیکی، مشاوره، طراحی، نظارت، کنترل کیفیت و اجرای پروژه های ژئوتکنیکی
مهندسین مشاور باران خاک و پی
انجام مطالعات ژئوتکنیکی، مشاوره، طراحی، نظارت، کنترل کیفیت و اجرای پروژه های ژئوتکنیکی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

نمونه گیری از خاک

هدف از مطالعات ژئوتکنیک و اکتشافات صحرایی تعیین مشخصات خاک جهت شناسایی رفتار آن است. که بر اساس نتایج حاصل از حفاری­ها و آزمایش­های صحرایی و آزمایشگاهی تعیین می­گردد. از این رو می­بایست نمونه­­هایی از خاک تهیه و جهت انجام آزمایش به آزمایشگاه ارسال گردد. نکته قابل تامل در نمونه گیری از خاک این است که نمونه مورد نظر می­بایست معرف شرایط واقعی خاک در محل باشد. از این رو مشخصات نمونه گیر، نحوه نمونه گیری، شرایط حمل و نگهداری نمونه بسیار حائز اهمیت است.

انواع نمونه با توجه به قابلیت انطباق با شرایط صحرایی به دو دسته زیر تقسیم می­شود:

  • نمونه دست خورده
  • نمونه دست نخورده

نمونه دست خورده

در نمونه دست خورده ساختار صحرایی خاک، درصد تخلخل و رطوبت تغییر می­کند ولی اندازه ذرات حفظ می­شوند. از جمله آزمایش­هایی که بر روی نمونه دست خورده انجام می­شود می­توان به حدود اتربرگ، حد انقباض و دانه بندی اشاره کرد. در خاک­های دانه­ای اخذ نمونه دست نخورده بسیار مشکل است. از این رو نمونه را به اندازه دانسیته صحرایی آن متراکم می­کنند. این نوع نمونه به نام نمونه بازسازی شده شناخته می­شود. همچنین می­بایست به این نکته توجه کرد که در خاک­های دانه­ای سیمانته شده نمی­توان نمونه باز سازی شده ساخت زیرا باعث از بین رفتن سیمانتاسیون آن خواهد شد.

در شکل زیر، نمونه­ ای از نمونه ­های دست خورده اخذ شده توسط شرکت مهندسین مشاور باران خاک وپی آورده شده است.

شکل 1: نمونه دست خورده اخذ شده توسط شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی
شکل 2: نمونه دست خورده اخذ شده توسط شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی