مشاوره، طراحی و نظارت عالیه مهندسی

 • مشاوره خدمات ژئوتکنیک
 • محاسبه ظرفیت باربری پی های عمیق و سطحی
 • تحلیل خطرات ناشی از خاک های مشکل آفرین (پتانسیل روانگرایی، پتانسیل تورم و فروریختن خاک و پتانسیل فرونشست)
 • تحلیل پایداری و طراحی گود و شیروانی های خاکی و سنگی
 • تحلیل پایداری با استفاده از روش های عددی و اجزای محدود: Plaxis، Geostudio و Flac
 • طراحی روش های بهسازی خاک (میکروپایل، اختلاط عمیق، تزریق، ستون سنگی، تراکم دینامیکی، ژئوسنتتیک­ها)
 • طراحی نیلینگ، انکراژ، دیوار برلنی و شمع
 • طراحی ژئوسنتتیک ها جهت اهدافی چون بهسازی، پایداری شیب، پرده آب بند و …
 • مشاوره خدمات ژئوفیزیک
 • نظارت کارگاهی و عالیه خدمات پیمانکاری ژئوتکنیک شامل پایدارسازی گود و بهسازی خاک
 • کنترل کیفیت سیستم های بهسازی اجرا شده شامل: مغزه گیری از بستر بهسازی شده و انجام آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی
 • – مکانیک سنگ

          تحلیل آزمایشات آزمایشگاهی و تهیه پارامترهای مکانیکی سنگ

          تعیین ظرفیت باربری پی های واقع بر ساختگاه های سنگی

          تحلیل پایداری شیروانی ها و ترانشه های سنگی

          تعیین پایداری تونل های واقع در ساختگاه های سنگی

 • – بررسی ضرایب جانبی زمین در حالت سکون، محرک و مقاوم در شرایط استاتیکی و دینامیکی
 • – مطالعات لرزه خیزی
 • – مشاوره در امور حفاری خشکی و دریایی
 • – نرم افزار های مورد استفاده:
 • KeyLabProfessional
 • HoleBaseSIProfessional
 • Plaxis
 • GeoStudio
 • Flac
 • Abaqus
 • E-Tabs
 • SAP
 • Geo-Slope
 • Mat Lab
 • Ansys
 • AutoCAD
 • SolidWorks
 • Primavera
 • MS Project