آنالیز شمع کوبی در دریا GRLWEAP

از شمع­ها به عنوان فونداسیون برای سازه­های دریایی مختلف مانند اسکله­ها و باراندازها استفاده می­شود. به طور کلی روند مطالعات  قابلیت کوبش(Drivability) شمع به صورت زیر می­باشد:

 • بررسی داده­های ژئوتکنیکی.
 • بررسی آرایش و مشخصات شمع­ها و چکش­ها.
 • محاسبه مقاومت خاک هنگام کوبیدن شمع (SRD).
 • تحلیل انتشار موج در شمع برای چکش­های مختلف به منظور تعیین نسبت مقاومت خاک. به نیروی چکش و تعیین راندمان چکش.
 • تخمین نفوذ شمع تحت اثر وزن شمع و کوبش.
 • تخمین تنش­های ناشی از شمع­کوبی.

از مطالعات قابلیت کوبش نتایج زیر حاصل می­گردد:

 • تعداد ضربات مورد نیاز برای فرورفت طول معینی از شمع در اعماق مختلف.
 • تعیین مقدار فرورفت شمع تحت تاثیر ون شمع و چکش جهت تعیین طول Stick-up .
 • تعیین تنش­های استاتیکی ناشی از وزن جکش و تنش­های دینامیکی ناشی از ضربات چکش.
 • تعیین تعداد ضربات مورد نیاز برای فرورفت طول معینی از شمع برای راندمان­های مختلف.

تحلیل معادله موج برای قابلیت رانش شمع و مقاومت خاک با استفاده از نرم­افزار GRLWEAP به روش تفاضل محدود انجام می­شود. در این نرم­افزار قابلیت رانش شمع به ازای 25  یا 30 سانتی­متر سنجیده می­شود. نمایی از نرم­افزار در تصویر زیر مشخص است.

مدل­سازی  نیز متشکل از قسمت­های زیر می­باشد:

 • مدلسازی چکش: برای شمع فولادی از سه نوع چکش سقوطی، دیزلی و هوا/ بخار می­تواند استفاده شود. چکش سقوطی تنها در صورت تایید کتبی دستگاه نظارت می­تواند مورد استفاده قرار گیرند. متناسب با نوع چکش ضریب کارایی یا راندمان چکش در تحلیل معادله موج استفاده گردد.

راندمان(درصد)

نوع چکش

25-40

سقوطی

67

یک طرفه(هوا یا بخار)

50

دو طرفه(هوا یا بخار)

80

دیزلی

 

 • مدلسازی رانش شمع به داخل خاک
 • مدلسازی خاک